До нашого інформаційного агентства звернувся активіст із приводу некваліфікованої діяльності однієї із суддів –Токар Наталі Володимирівни. Ця горе-суддя працює в Красногвардійському районному суді м. Дніпропетровська.

Конфліктну ситуацію постраждалий виклав наступним чином:

З 06 лютого 2006 року я працював на посаді керуючого Новомосковського відділенням  Акціонерного комерційного банку «ФОРУМ» (АКБ «ФОРУМ»). 13 листопада 2010 року я(позивач) був переведений на посаду керуючого відділення 1406 Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» (ПАТ «БАНК ФОРУМ») м. Новомосковськ, вул. Червоноармійська, 2, наказ №203 к/ від 09 листопада 2010 року.

Відділення 1406 ПАТ «БАНК ФОРУМ», яке я очолював, було прибутковим та мало одні з найкращих показників в Дніпропетровському регіоні. Не дивлячись на високі в порівнянні з іншими відділеннями показниками, керівництво ПАТ «БАНК ФОРУМ» вирішило позбутись мене,  закривши відділення в якому я працював.

Такі дії я розцінюю як помста мені за те, що я був не згоден з політикою керівників банка, яка була направлена на розграбування та знищення банка.

08 вересня 2013 року, в неділю – я був звільнений з займаної посади за ст. 40. п.1 КЗПП.

Під час мого звільнення адміністрація банку допустила численні порушення діючого законодавства України. Для захисту своїх трудових прав я звернувся до суду.

Відповідно до положень ст. 55 124 Конституції України та ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнани х або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно зі ст. 4 ЦПК України , здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб у спосіб, визначений законами України.     За змістом зазначеної статті, суд не має право обирати спосіб захисту на власний розсуд, оскільки це порушує принцип диспозитивності та змагальності цивільного процесу.

Відповідно до ч. 4 ст. 10 ЦПК України суд сприяє особам, які беруть участь у справі у здійсненні їх прав.

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право подати до суду будь-який позов, що стосується його цивільних прав і обов'язків. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави. Разом з тим, такі обмеження не повинні впливати на доступ до суду чи ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди суті цього права, та мають переслідувати законну мету.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що, реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду, кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких – не допустити судовий процес у безладний рух. Також Європейський суд з прав людини зазначає, що не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але й реальним (Рішення Суду у справі «Жоффре де ля Прадель проти Франції» від 16.12.1992 року).

Судею першої інстанції не в повній мірі досліджений та здійснений формальний розгляд справи 

Під час розгляду справи суддя Токар Н.В. своїми незаконними рішеннями позбавила мене права на чесний та неупереджений суд, свідомо прийняла рішення на користь ПАТ «БАНК ФОРУМ» порушивши Присягу судді» та проігнорувала численні норми законів України.

Для підтвердження своєї позиції навів низку порушень адміністрації банку при звільненні:

1. 19.06.2013 г. Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ»   прийняло  рішення про  закриття відділення № 1406 ПАТ « БАНК ФОРУМ»  та скорочення персоналу відділення. Рішення Правління оформлено протоколом № 30 від 19.06.2013 р.

Рішення Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ» про  закриття відділення № 1406 ПАТ «БАНК ФОРУМ»  та скорочення персоналу відділення є незаконним, таким, що не узгоджується з нормами діючого законодавства України та не може створювати юридичних наслідків , прийнято з перевищенням владних повноважень .

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про банки  і  банківську  діяльність"  органами управління  банку  є загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про  банки  і  банківську  діяльність" прийняття    рішення   щодо   створення,  реорганізації  та ліквідації  відокремлених  підрозділів належить виключно до функцій  Спостережної ради банку і не можуть бути делеговані Правлінню .

Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ» в супереч вимогам ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» прийняло  рішення про закриття Відокремленого підрозділу банка відділення № 1406 ПАТ « БАНК ФОРУМ», таким чином голова та члени Правління   перевищили  повноваження визначені Законом та  Статутом банку, тому таке рішення є незаконним.

 Незаконне рішення Правління Банку про  закриття відділення № 1406 ПАТ «БАНК ФОРУМ»  та скорочення посад відділення призвело до порушення мого конституційного права на труд яке передбачене ст.43 Конституцією України.  

Статтею 8 Конституції встановлено, що остання має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. Суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативного акту з точки зору відповідності його Конституції і у всіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії.

2. В порушення Кодекс у законів про працю України  Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників адміністрація ПАТ «БАНК ФОРУМ» не надала мені право вибора з всіх вільних вікансій, та переваг призалишенні на посаді. 

Законом прямо вказано, що роботу власник повинен пропонувати по всьому підприємстві, установі, організації, без звуження до структурних підрозділів. З цього виходить, що Відповідач повинен був пропонувати мені всі вакансії, які існували в Банку.

В судовому засіданні мною були надані докази значної кількості вільних вакансій, але суддя проігнорувала всі докази і всупереч закону прийняла упереджене рішення на користь відповідача.

3. Адміністрація банку звільнила мене в неділю , чим порушили норму Ст. 71 Кодексу законів «про працю» – забороняє працю в вихідні дні. Останній робочий день є день звільнення ,

4. Не надали на мою вимогу відпусток (невикористану та в зв’язку з навчанням) чим порушили Закону України «Про відпустки» стаття 3 – співробітник має право використати невикористану відпустку. В зв’язку з тим, що я навчаюсь в вищому навчальному закладі, я маю право згідно Закону України «Про відпустки» ст. 15 розділ. 2 на використання відпустки в зв’язку з навчанням.

5. Відповідно до ст. 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним повний розрахунок. Відповідач не розрахувався зі мною у встановлені терміни та після звільнення.

Відповідно Положенню затвердженому рішенням правління АКБ «ФОРУМ» протокол №3 від 23 січня 2007 року та погодженому Рішенням Спостережної ради АКБ «Форум» протокол №3/2007 від 26 січня 2007 року «Про заохочення та винагороду працівників за вислугу років в АКБ «ФОРУМ» виплата у розмірі одного окладу призначається всім працівникам які працюють в АКБ «ФОРУМ», в залежності від безперервного стажу роботи в Банку, які входять до спискового складу станом на 31 грудня календарного року що минув. 

Ця норма викладена в Колективному договорі між правлінням ПАТ «БАНК ФОРУМ» та Трудовим колективом зі змінами від 27 червня 2012 року.

Я працюю в банку з 06 лютого 2006 року. 06 лютого 2011 року  мій стаж становив 5 років. На 31 грудня 2011 року я був в штаті банку та на 31 травня 2012 року я мав право отримати разову матеріальну винагороду за вислугу років, оголошення подяки та відзнаку корпоративної етики банку. Після встановленого терміну 31 січня 2012 року мені була вручена подяка – 5 років бездоганної праці, та аж до мого звільнення відповідач не виплатив мені матеріальну винагороду в розмірі одного окладу. Мій оклад становить 5300 (п’ять тисяч триста) гривень.

6. Кодекс законів про працю України зобов’язує попереджати про наступне вивільнення, а не про звільнення як написано у врученому мені попередженні від 25.06.2013 року цитую:

Стаття 49-2 . Порядок вивільнення працівників

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

При вивільненні працівників у  випадках  змін  в  організації виробництва і праці враховується переважне право на  залишення  на роботі, передбачене законодавством.

На день звільнення я навчався без відриву від основного місця роботи в Національному гірничому університеті. Відповідно мав переваги при працевлаштуванні.

Згідно п. 19 Пленуму ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 6 листопада 1992 р. № 9 Про практику розгляду судами трудових спорів

В усіх випадках звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП провадиться з наданням гарантій, пільг і компенсацій, передбачених главою III-А КЗпП. Чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу знаходження його у відпустці або тимчасової непрацездатності.

При врученні мені попередження адміністрація ПАТ «БАНК ФОРУМ» повідомила, що мене буде звільнено через два місяці з дати мого ознайомлення. В юриспруденції при трактуванні закону не може бути аналогії. В попередженні мені запропонували вакантні посади станом на 25.06.2013 року. Вочевидь, якщо я буду звільнений через два місяці – то ці посади мені надані на два місяці!

7. Адміністрацією ПАТ «БАНК ФОРУМ» видано:

наказ № 1075к від 20.08.2013 року «про надання відпустки та звільнення позивача Олійник Вячеслава Вікторовича з посади керуючого відділення № 1406 ПАТ «БАНК ФОРУМ» в останній день щорічної відпустки (що заборонено законом, оскільки це відпустка не «невикористана»)  та перебування мене на лікарняному

наказ № 1163/к від 09 вересня 2013 року про зміну дати звільнення звільнення з займаної посади – на 08 вересня 2013 року – в неробочий день – неділю. Ст. 71 Кодексу законів про працю забороняє працю в вихідні дні. В ПАТ «БАНК ФОРУМ» неділя вихідний день. Останній робочий день є день звільнення. Наказу про звільнення мене(розірвання зі мною трудового договору) з 08 вересня 2013 року немає.

Звернувшись за захистом своїх прав до Красногвардійського районного суду сподіваючись на об’єктивне та неупереджене суддівство. Але суддя Красногвардійського районного суду наплювала на надані мною докази, усі вказані мною норми права які були порушені адміністрацією ПАТ «БАНК ФОРУМ» та прийняла незаконне рішення.

Як мені потім і підтвердили представники банку, що все вже вирішено і домовлено, що рішення суду буде не на мою користь.

Через деякий час, в приватній бесіді з співробітниками ПАТ «БАНК ФОРУМ» мені повідомили, що на одній з нарад Голова Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ» звернувся до юристів банку – «Якщо не можете виграти судові спори, домовляйтесь з суддями».

Відповідно до ст. 58 ЦПК України: «Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.»

Вважаю, що  судові рішення не ґрунтуються на Законах. В матеріалах справи немає жодного законного доказу, який би міг свідчити про законність дій посадових осіб. В діях  посадових осіб банку вбачається зухвале ігнорування всіх нормативних актів, наслідком чого є порушення моїх законних прав та інтересів, я вважаю, що подальше ігнорування моїх звернень буде ще одним доказом нехтування демократією та правами людини в нашій країні, що є неприйнятним.

      

Постраждалий вирішив дослідити діяльність судді «глибше» та дізнався цікаві факти з минулого Токар Н. Він навів приклади за скаргами до Вищої Ради Юстиції:  

1.     Порядок денний засідання Комісії 14 листопада 2012 року

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде присвячено питанням про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. За скаргою ліквідатора ПП “Джерело” Левченко В.В. на дії судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Токар Наталії Володимирівни.

2.     Порядок денний засідання Комісії 04 квітня 2013 року 

За заявою представника Дніпропетровської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» Колісник І.І. на дії суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік Олени В’ячеславівни, Токар Наталії Володимирівни.

3.     Порядок денний засідання Комісії 23 травня 2013 року 

За скаргою Левченка В.В. на дії судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Токар Наталії Володимирівни. 

4.     Порядок денний засідання Комісії 06 лютого 2014 року 

За зверненнями Ігнатова О.А. стосовно суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Мащука Віталія Юрійовича, Некрасова Олега Олександровича, Токар Наталії Володимирівни

5.     Порядок денний засідання Комісії 31 липня 2013 року 

За скаргою представника фізичної особи-підприємця Зеліксона Ф.С. Дорошенко Г.В. на дії судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Токар Наталії Володимирівни.

6.     Порядок денний засідання Комісії 20 лютого 2014 року 

За зверненнями Большакова А.О. стосовно суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Токар Наталії Володимирівни, Нізік Олени В’ячеславівни, Некрасова Олега Олександровича.

7.     Порядок денний засідання Комісії 24 жовтня 2012 року .

За заявою Гафарова А.А., Гафарової І.В. на дії судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Токар Наталії Володимирівни.

8.     Порядок денний засідання Комісії 16 лютого 2012 року .

За скаргою Казановської Лариси Вікторівни на дії суддів Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської областіГоловіна Валерія Олександровича, Токар Наталії Володимирівни, Мельника Володимира Васильовича. 

9.     Порядок денний засідання Комісії 15 березня 2012 року 

За зверненням Більченка Юрія Васильовича на дії судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Токар Наталії Володимирівни.

 

07 липня 2014 року мною був поданий позов «про про визнання Повідомлення про звільнення таким, що протирічить Конституції України та Конвенції МОП № 158 » до ПАТ «БАНК ФОРУМ». В звязку з наданням банком підробних штатних розкладів була заявлена додаткова вимога – визнати Наказ – 88в «Що до внесення змін до штатного розкладу банку та скорочення чисельності та штату працівників» від 25 червня 2013 року .

 

І знову ця справа втрапила до горе-судді, постраждалий у листі до нас, сам жартував: «яким чином ця справа знову попала до тієї ж судді Токар Н.В. Мені незрозуміло. Оскільки я практично ніколи в лоторею не вигравав».

Зрозуміло, що ухвала судді Токар Н.:  безпідставне відмовлення.

Постраждалий залишив за собою право звернутися за захистом до Європейського суду по захисту прав людини. І, крім того, зі скаргою на суддю звернувся до Генеральної прокуратури України, де у підсумку попросив:

Вжити заходів щодо усунення порушень Закону з боку судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Токар Н.В. 

Витребувати цивільні справи № 204/7246/13-ц , 204/3574/14-ц в яких містяться докази всього вище наведеного, з Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

Притягнути у встановленому законом порядку до відповідальності суддю Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ Токар Н.В .

Ініціювати звільнення судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Токар Н.В за порушення нею присяги судді та неодноразові порушення нею посадових обов’язків та законодавства України (так як це не перше порушення норм ЦПК України цим суддею).

Про наслідки розгляду та вжиті передбачені законодавством України заходи прошу письмово повідомити у встановлений законом строк.

 

Наша команда також приєднується до цих тез і просить всі відповідні органи докласти зусиль для очищення влади. Адже в сучасних умовах Україну треба захищати не тільки ззовні, а й – зсередини. Сьогодні, коли розпочинає свою роботу люстрацій ні процеси, варто починати саме з суддів, які вже довгий час приймають не відповідні рішення лише заради свого збагачення.