Ще у серпні минулого ро­ку від­бу­ла­ся лі­бе­ра­лі­за­ція рин­ку га­зу, зав­дя­ки чо­му спо­жи­ва­чі от­ри­ма­ли пра­во віль­но оби­ра­ти пос­та­чаль­ни­ків.

Про це й­деться на сай­ті Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів.

За сло­ва­ми Гла­ви Уря­ду, на­ра­зі се­ред пос­та­чаль­ни­ків га­зу чи не най­мен­ші ці­ни на газ для по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів про­по­нує дер­жавний НАК «Наф­то­газ». Де­нис Шми­галь заз­на­чив, що змі­ни­ти пос­та­чаль­ни­ка мож­на он­лайн за кіль­ка хви­лин та зак­ли­кав гро­ма­дян оби­ра­ти для се­бе най­кра­щий ва­рі­ант, щоб не пе­реп­ла­чу­ва­ти за газ.

Прем’єр-мі­ністр та­кож до­ру­чив т. в. о. Мі­ніс­тра енер­ге­ти­ки Юрію Віт­ренку ра­зом з Ан­ти­мо­но­поль­ним ко­мі­те­том пе­ре­ві­ри­ти обґрун­то­ва­ність цін на газ.

— Не­об­хідно про­вес­ти а­удит фор­му­ван­ня та­ри­фів та роз­гля­ну­ти мож­ли­вість зни­жен­ня тих скла­до­вих та­ри­фу, які є нес­пра­вед­ли­ви­ми й не­вип­равда­ни­ми з точ­ки зо­ру рин­ку. Це сто­су­єть­ся і пи­тан­ня та­ри­фу на тран­спор­ту­ван­ня га­зу, і га­зо­вих ко­ефі­ці­єн­тів. У вас є всі ва­же­лі, аби вре­гу­лю­ва­ти це пи­тан­ня, — на­го­ло­сив очіль­ник Уря­ду.

Крім то­го, Прем’єр-мі­ністр до­ру­чив Мі­ніс­терс­тву енер­ге­ти­ки до 25 січ­ня 2021 ро­ку по­да­ти на роз­гляд Уря­ду та РНБО онов­ле­ний па­лив­но-енер­ге­тич­ний ба­ланс Ук­ра­їни.

— Онов­лення ба­лан­су має по­ка­за­ти усім ук­ра­їн­цям, що Уряд ро­зу­міє проб­ле­ми га­лу­зі та шу­кає ком­про­міс між со­ці­аль­ною скла­до­вою та ін­те­ре­са­ми біз­не­су, — під­крес­лив Де­нис Шми­галь.