Пра­ців­ни­ка­ми Ста­ро­кос­тянти­нівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри у су­ді до­ве­де­но ви­ну 55-річ­но­го меш­канця с. Лев­ківка Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го району у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 194 КК Ук­ра­їни (умис­не пош­коджен­ня чу­жо­го май­на, вчи­не­не шля­хом під­па­лу).

Про це й­деться на сай­ті Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

За ре­зуль­та­та­ми до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня, про­ве­де­но­го під про­це­су­аль­ним ке­рів­ниц­твом міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри слід­чим від­ді­лом Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції ГУНП в об­ласті, вста­нов­ле­но, що чо­ло­вік прий­шов до бу­дин­ку сво­єї ко­лишньої спів­мешкан­ки із за­со­бом для роз­па­лю­ван­ня вог­ню та сір­ни­ка­ми аби пом­сти­тись.

Че­рез вік­но він доб­рався до штор, об­лив їх зай­мис­тою рі­ди­ною та під­па­лив. По­же­жею зни­ще­но жит­ло­вий бу­ди­нок, май­но, що бу­ло в ньому, а та­кож су­сід­нє гос­по­дарсь­ке при­мі­щен­ня, по­тер­пі­лим зав­да­но май­но­ву шко­ду у роз­мі­рі по­над 600 тис. грн.

Не зу­пи­ни­ло злов­мисни­ка і те, що в бу­дин­ку в той час пе­ре­бу­ла доч­ка та внуч­ка гос­по­дар­ки.

Ви­ро­ком Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го район­но­го су­ду за­суд­же­но­му приз­на­че­но по­ка­ран­ня у ви­ді семи ро­ків поз­бавлен­ня во­лі.

Раніше ми повідомляли про те, що у Липовецькому районі Вінницької області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, внаслідок якої дві людини загинули і дві дитини потрапили до лікарні.