Роз­мір ок­ла­ду стро­ко­ви­ків уже у груд­ні зрос­те з 170 до 450 гри­вень. Про це йдеть­ся у Пос­та­но­ві уря­ду, передає Корупція.Інфо

Популярне: У лікарні помер п′ятий травмований внаслідок смертельної ДТП

— Спо­чат­ку при­зов­ни­кам, у виг­ля­ді ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­чен­ня, пе­ре­ра­хо­ву­ють 3200 гри­вень. А по­тім, що­мі­ся­ця во­ни от­ри­му­ють дер­жавну до­по­мо­гу. За­раз во­на скла­дає 172 грив­ні, але з 1 груд­ня во­на збіль­шиться до 450 гри­вень. Про­те, на мою дум­ку, сол­да­ти на служ­бі ма­ють усе: від хар­чу­ван­ня та одя­гу — до ме­дич­но­го за­без­пе­чен­ня. То­му ці кош­ти є сво­єрід­ним за­охо­чен­ням, — роз­по­вів вій­сько­вий ко­мі­сар Хмель­ницько­го об­ласно­го вій­сько­во­го ко­мі­са­рі­ату Сер­гій При­сяж­нюк.